Zamknij
REKLAMA

Bezpłatne warsztaty i wycieczki dla dzieci i młodzieży z Lubrańca. Trwa rekrutacja

07:59, 20.01.2022 | mat. UG Lubraniec
Fot. depositphotos.com

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Lubraniec”, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu, od stycznia do listopada 2022 roku, realizuje projekt pt.: Klub młodzieżowy „Sokół”. 

Projekt dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Działania skierowane są do dzieci w wieku 6/7 – 18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia z terenu gminy Lubraniec.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w formach wsparcia tj.:

  •  warsztaty sportowe,
  •  warsztaty rękodzielniczo – kulturalno – historyczne,
  • indywidualne spotkania z psychologiem,
  • pomoc w odrabianiu lekcji.

W ramach projektu zaplanowano też cztery wycieczki na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz jedno wydarzenie kulturalno – sportowe.

Rekrutacja prowadzona jest od 3 stycznia 2022 r. w siedzibie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół Lubraniec” (ul. Nowa 6, 87-890 Lubraniec). Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w siedzibie Klubu bądź za pośrednictwem strony internetowej psplubr.edupage.org.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Klubu. Zgłoszenia można też wysłać pocztą na adres (o kolejności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego): Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Lubraniec”, ul. Nowa 6, 87-890 Lubraniec

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 28 styczna 2022 r.

Proces rekrutacji zgodny jest z zasadą równości szans i niedyskryminacji. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnione kryteria:

1. Zamieszkanie na terenie gminy Lubraniec.

2. Posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, lub status osoby z otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Wiek uczestnika - 6/7 do 18 lat.

4. Uczestnik nie brał udziału i nie bierze udziału w innym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD.

Wyżej wymienione kryteria muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami/oświadczeniami.

W związku w tym, iż projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na udział w projekcie wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

Udział w projekcie to przede wszystkim możliwość:

  • rozwoju zdolności interpersonalnych, takich jak: komunikacja, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, współodpowiedzialność za siebie i innych,
  • rozwoju zainteresowań historycznych, rękodzielniczych, a więc rozwój manualny i artystyczny, nauka skupienia, cierpliwości i wytrwałości,
  • rozwoju sprawności sportowej oraz pokonywania własnych słabości, kształtowanie koordynacji ruchów, korygowanie wad postawy czy hartowanie organizmu.

Po zakończeniu rekrutacji stworzona zostanie 16-osobowa grupa uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

(mat. UG Lubraniec)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%