Zamknij
REKLAMA

Nauczyciel praktycznej nauki w zawodzie murarz- tynkarz R82/1050-481/21

Nr oferty: StPr/21/1053Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Nauczyciel praktycznej nauki w zawodzie murarz tynkarz w CKU Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.45
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 18
Data rozpoczęcia: 21.04.2021
Wynagrodzenie brutto: od 1 268,1 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe, inne
  Zawód:
  • Nauczyciel matematyki
   Wymagania pożądane
   Uprawnienia:
   • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania stawiane kandydatom: posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu; posiada obywatelstwo polskie; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie. W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu); nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: ZAKŁAD KARNY WŁOCŁAWEK
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 54 235-04-20
    E-mail: [email protected]
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku - świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy - dokument potwierdzający posiadane wykształcenie - dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje za
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta
    malowanie konstrukcji stalowych, praca w delegacji - teren kraju
    StPr/21/1233
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 4 800 PLN

    .
    StPr/21/1232
    data rozpoczęcia pracy od 25.05.2021
    wynagrodzenie od 1 440 PLN

    a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
    StPr/21/1234
    data rozpoczęcia pracy od 14.06.2021
    wynagrodzenie od od 3 100 do 3 700 PLN

    praca w hurtowni mrożonek
    StPr/21/1235
    data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
    wynagrodzenie od od 3 200 PLN

    dostawa mrożonek
    StPr/21/1236
    data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
    wynagrodzenie od od 3 200 PLN

    szycie pościeli
    StPr/21/1238
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    - naprawa i konserwacja wózków widłowych, - diagnozowanie i usuwanie problemów technicznych, - wykonywanie przeglądów technicznych.
    StPr/21/1239
    data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    składanie systemów żaluzjowo-roletowych
    6/5/2021
    data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    .
    StPr/21/1221
    data rozpoczęcia pracy od 24.05.2021
    wynagrodzenie od 1 440 PLN

    obsługa klienta w sklepie mięsnym, wykładanie towaru
    StPr/21/1222
    data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
    wynagrodzenie od od 18,3 PLN