Zamknij
REKLAMA

Brak majątku a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

08:50, 28.12.2018 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Upadłość konsumencka - ile kosztuje?

Dłużnik jest zobowiązany uiścić opłatę sądową od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wysokości 30 złotych. Nie są to jedyne koszty ponoszone przez dłużnika. Należy jednak zauważyć, że w pewnym sensie ich wysokość jest dla dłużnika obojętna, ponieważ są one pokrywane z masy upadłości.

Warto dodać, że jednym z kosztów postępowania jest wynagrodzenie dla syndyka - wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności, w szczególnych przypadkach kwota ta może być podwyższona. Natomiast również w tym przypadku dłużnik nie jest obarczony koniecznością bezpośredniego pokrycia wynagrodzenia.

Osobną kwestią jest korzystanie z pomocy prawnika w trakcie postępowania. Nie da się zaprzeczyć, że procedura składa się z kilku etapów i jest dość skomplikowana, dlatego warto zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika - radcy prawnego bądź adwokata. Popełnienie błędu przez dłużnika w trakcie postępowania może nieść za sobą daleko idące konsekwencje m.in. brak możliwości ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez okres dziesięciu lat.    

Co w przypadku braku środków na pokrycie kosztów postępowania?

Co do zasady koszty postępowania są pokrywane z masy upadłości. Należy jednak zauważyć, że w pewnych sytuacjach koszty te mogą być tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa - w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie.

W tym miejscu należy dodać, że brak majątku dłużnika nie może być przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy dłużnik będzie zobowiązany zwrócić koszty tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa?

Wyróżnić można trzy rozwiązania:

  • należność zostanie uregulowana w związku ze spieniężeniem majątku dłużnika,
  • koszty te uwzględnione zostaną w planie spłaty wierzycieli,
  • kosztami tymi zostanie obciążony Skarb Państwa w przypadku umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Czy sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

Zgodnie z przepisami sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Czy sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania dłużnika?

Pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu - są to zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Reasumując - nawet jeśli dłużnik nie posiada wartościowego majątku nie powinien zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Często jest to jedyna szansa na całkowite bądź częściowe oddłużenie. Należy jednak pamiętać o tym, że sytuacja każdego dłużnika jest zupełnie inna. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone