Zamknij
REKLAMA

.

Kwota wywołania: 150 000,00 złData licytacji: 2018-02-26Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski

Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Kmp 21/03

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 115, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Fabrycki, położonej przy Dąbrowskiego 16, , 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00005302/7.
Opis nieruchomości:
udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną nr 110, o pow. 0,0847 ha należącej do dłużnika: Jerzy Fabrycki położonej: 87-800 Włocławek, Dąbrowskiego 16, Wspólna 7 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00005302/7

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ 66154010692001871825200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Malinowski


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone