Zamknij
REKLAMA

.

Kwota wywołania: 127 133,33 złData licytacji: 2018-04-24Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski

Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Km 809/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2018 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy, 87-851 Boniewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00051374/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej działkę nr 227/3 , o pow. 0,4846 ha, działka z budynkami: nr 1 gospodarczym z dobudowaną kotłownią, nr 2 gospodarczym, nr 3 gospodarczym, nr 4 gospodarczym, nr 5 gospodarczym małym

Suma oszacowania wynosi 190 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ 66154010692001871825200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Malinowski

 

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone