Zamknij
REKLAMA

nieruchomość gruntowa zabudow.budynkiem mieszkalnym oraz budynk.gospodarczymi

Kwota wywołania: 61 350,00 złData licytacji: 2018-01-16Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: Km 670/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2018 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 117, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kołomia ,gm. Lubień Kuj., 87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00024699/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 111,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym i garażowym ; działki nr 77/9 i 56/5 o łącznej pow. 0,5000 ha

Suma oszacowania wynosi 81 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOS S.A. 59154010692001872678940001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Na trzy dni przed licytacją akta przeglądać można w Sądzie Rejonowym we  Włocławku w Wydz. Cywilnym.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz

 

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone