Zamknij
REKLAMA

udział 3/4 w niewydzielonej części nieruchom.rolnej niezabud.o pow. 0,0212 ha

Kwota wywołania: 689,33 złData licytacji: 2018-09-18Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Konrad Boszko

Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312998 / fax. 542312998

Sygnatura: Km 2123/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2018 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 13, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ,Łagiewniki, 87-853 Kruszyn, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00057108/6.
Opis nieruchomości:
Udział w wymiarze 3/4 w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 3/4 o powierzchni 0,0212 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 034,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 689,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA oddział we Włocławku 11154010692001871825330001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Konrad Boszko

 

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone