Zamknij
REKLAMA

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 120,80 mkw., znajdujący się na parterze

Kwota wywołania: 137 925,00 złData licytacji: 2018-09-25Kategoria: lokale użytkoweŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Konrad Boszko

Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312998 / fax. 542312998

Sygnatura: Km 1686/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 115, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Donata Lidia Pańczak, położonego przy Jodłowa 2/1, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00068138/5.
Opis nieruchomości:
Lokal niemieszkalny numer 1, stanowiący odębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 120,80 mkw., znajdujący się na parterze budynku. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 121/551 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem. Lokal użytkowy składa się z: sali sprzedaży, pokoju biurowego, pomieszczenia socjalno-magazynowego i łazienki z wc.

Suma oszacowania wynosi 183 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA oddział we Włocławku 11154010692001871825330001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Boszko


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone