Zamknij
REKLAMA

działkę nr 336/42 ( działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 17 stycznia

Kwota wywołania: 597 400,00 złData licytacji: 2018-10-16Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Mariusz Malinowski

Kancelaria Komornicza, P.O.W 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312992 / fax. 542312920

Sygnatura: Km 1698/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Piotr Krzymińźniak, położonej przy Falbanka 60, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00052105/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej działkę nr 336/42 ( działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 17 stycznia 2091r.), o pow. 1,9425 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym, o powiwrzchni zabudowy 84 m2 z zapleczem socjalnym.

Suma oszacowania wynosi 896 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 597 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ 66154010692001871825200001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Malinowski


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone