Zamknij
REKLAMA

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow.użytkowe ... Rozwiń nazwę nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej

Kwota wywołania: 197 250,00 złData licytacji: 2018-09-20Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński

Kancelaria Komornicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 54 231 29 95 / fax. 54 231 00 56

Sygnatura: 1160/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2018 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Schneider Klaudia, położonej przy Bogucin 38 E,Bogucin, 87-811 Fabianki, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze 84883/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow.użytkowej 77,99m2 wzniesiony w 2011r składająca się z dwóch działek o numerach: 210/102 oraz 210/103 o łącznej powierzchni 0,2711 HA dla której Sąd Rejonowy Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WL1W/00084883/0]wraz z udziałem wynoszącym 2/10 w drodze o łącznej powierzczni 0,0230 Ha, położonej na działce o nr 210/104 dla której Sąd Rejonowy Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW WL1W/00087821/9], która to stanowi drogę dojazdową do w/w nieruchomosci położonych: 87-811 Fabianki, Bogucin

Suma oszacowania wynosi 263 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 53109015190000000133657143.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
13.09.2018 14:00 - 14:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński


© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone