Zamknij
REKLAMA

nieruchomość rolna zabudowana o łącznej powierzchni 7,4800 ha

Kwota wywołania: 374 250,00 złData licytacji: 2018-10-22Kategoria: domyŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński

Kancelaria Komornicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 54 231 29 95 / fax. 54 231 00 56

Sygnatura: Km 811/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój a 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy Chełmica Mała 32,Chełmica Mała, 87-811 Fabianki, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00025242/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 57 i 170 w obrębie ewidencyjnym 0003- Chełmica Mała, o łącznej powierzchni: 7,4800 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NKW WL1W/00025242/4

Suma oszacowania wynosi 499 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 53109015190000000133657143.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński

 

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone