Zamknij
REKLAMA

pow. 72,53 m kw.

Kwota wywołania: 129 000,00 złData licytacji: 2018-01-16Kategoria: mieszkaniaŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Grzegorz Perczyński

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. 542320332

Sygnatura: Km 123/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2018 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Łanowa 25/9, 87-800 Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00078863/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53 m kw, pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. 5,70 m kw , wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 7823/537261 części działki gruntu nr 8/5 o pow. 1,0714 ha w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej WL1W/00078534/4 i w takiej samej części we współwłasności budynków i urządzeń które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WL1W/00078863/9].

Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ oddział Włocławek 77154010692001871826920001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Perczyński

 

© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone