Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Konkurs na inspektora do Sądu Rejonowego

Data dodania: 2018-05-16 14:37:55ID: 488664

54 Pokaż numerkadry@wloclawek.sr.gov.pl

D Y R E K T O R S Ą D U R E J O N O W E G O
we WŁOCŁAWKU
w dniu 16 maja 2018r.
ogłasza konkurs na stanowisko
INSPEKTORA do ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
(umowa na zastępstwo – 1 etat)


w Sądzie Rejonowym we Włocławku, ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek,
nr referencyjny: Kd 112-4/2018

I. Opis wolnego stanowiska:
• stanowisko – inspektor w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego we Włocławku;
• wymiar czasu pracy – pełen etat;
• zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
• realizacja zamówień w zakresie gospodarki materiałowej i eksploatacyjnej
oraz innych usług;
• przygotowywanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego, określenie prawidłowych przesłanek dotyczących stosowania odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego;
• prowadzenie dokumentacji związanej z podatkami i opłatami publicznymi;
• eksploatacja nieruchomości jednostki w zakresie konserwacji oświetlenia, ogrzewania. Gospodarka energetyczna, cieplna, paliwowa – sporządzanie informacji w zakresie korzystania ze środowiska;
• przydział odzieży roboczej, sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej;
• gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie oraz przygotowywanie dokumentacji podlegającej archiwizacji dotyczącej Oddziału Gospodarczego zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt;
• prowadzenie rejestrów i ewidencji;
• obsługa systemów informatycznych użytkowanych w Oddziale Gospodarczym.

III. Wymagania niezbędne:
• posiada wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych;
• ma nieposzlakowaną opinię,
• nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
• nie podlega postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
• jest odpowiedzialna, rzetelna, komunikatywna, kreatywna, jest odporna na stres i reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,
• posiada biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

IV. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe (zatrudnienie na podobnym stanowisku będzie dodatkowo punktowane).


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
• podanie o przyjęcie do pracy na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku, z aktualnym adresem zamieszkania i numerem telefonu,
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie dla celów rekrutacji (dodatkowo punktowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w resorcie sprawiedliwości);
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, iż posiada stan zdrowia, który pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku;
• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. V mogą być sporządzone wg wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia i podpisanego własnoręcznie.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

VI. Termin składania dokumentów upływa: 27 maja 2018r.
VII. Miejsce składania dokumentów:

Sąd Rejonowy we Włocławku
Oddział Kadr (pokój nr 103 bud. A)
ul.Kilińskiego 20
87-800 Włocławek

Kandydat składa wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie sądu albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przy składaniu dokumentów należy powoływać się na nr referencyjny konkursu Kd 112-4/2018.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Oddziale gospodarczym Sądu Rejonowego we Włocławku, wprowadzonym Zarządzeniem nr 295/2018 sygn. Kd 112-4/18 Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 16 maja 2018r. (Regulamin do wglądu w Oddziale Kadr lub na stronie internetowej www.wloclawek.sr.gov.pl).
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać złożone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.


Pierwszym etapem rekrutacji będzie selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni (poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie Sądu Rejonowego we Włocławku http://www.wloclawek.sr.gov.pl/) o terminie i miejscu drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności, który składa się z dwóch części: testu wiedzy oraz z znajomości obsługi pakietu MS Office).

Zakres testu obejmuje następujące przepisy:
- Ustawa Prawo zamówień publicznych;
- Ustawa o rachunkowości;
- Prawo budowlane (podstawy);
- Ustawa – Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (podstawy).

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą praktyczny sprawdzian umiejętności zostaną powiadomieni (poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie Sądu Rejonowego we Włocławku http://www.wloclawek.sr.gov.pl/) o terminie i miejscu trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać złożone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

http://www.wloclawek.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-inspektora-do-oddzialu-gospodarczego-w-sadzie-rejonowym-we-wloclawku,m,m2,168,279


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone