Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Solvay - Aparatowy Procesów Chemicznych

Data dodania: 2019-09-11 14:09:41ID: 513977

[email protected]

APARATOWY PROCESÓW CHEMICZNYCH

Główne zadania:
- Prowadzenie procesu technologicznego zgodnie z przyjętymi zasadami
- Bieżące monitorowanie procesu z poziomu DCS i instalacji
- Wykonywanie bieżących prób, analiz i archiwizacja wyników
- Raportowanie zgodnie z przyjętymi zasadami
- Odpowiedzialność za powierzone mienie
- Odpowiedzialność za przygotowanie miejsc pracy/instalacji zgodnie z wytycznymi przełożonego i wewnętrznymi standardami
- Realizacja zadań zleconych przez Mistrza Produkcji
- Przestrzeganie polityki oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie fabryki

Aplikuj do nas, jeśli:
- posiadasz wykształcenie zawodowe
- posiadasz minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym

Mile widziane:
- wykształcenie średnie techniczne
- minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
- wiedza i umiejętności z procesów / technologii chemicznych
- uprawnienia: SEP gr 1, 2, 3 Eksploatacyjne oraz/lub uprawnienia kierowcy do kierowania wózkami jezdniowymi oraz/lub suwnice (II S)

Oferujemy:
- pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
- pakiet socjalny
- benefity pozapłacowe: prywatne ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie do posiłków oraz pakietów sportowych, ubezpieczenie na życie

Informacje dodatkowe: praca w systemie 3-zmianowym, 4-brygadowym

Wymagane dokumenty:
CV (w języku polskim)

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko o które Państwo się ubiegają, konieczne jest zamieszczenie poniższej formuły w nadesłanym dokumencie CV lub w treści wiadomości e-mail: "Zapoznawszy się z pouczeniem PO_10/V/2018 opublikowanym przez Administratora, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych które podałem w związku z procesem rekrutacji w celu jej prowadzenia - na czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko o które się ubiegam oraz w terminie 6 miesięcy po jego zakończeniu."

Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dowolne. Jednak nieudzielenie powyższej zgody uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia rekrutacyjnego, a jej wycofanie w trakcie rekrutacji skutkuje wycofaniem kandydatury zgłaszającego.

Załącznik nr 1: Pouczenie dotyczące procesów rekrutacji PO_10/V/2018
1. Administratorem danych jest Solvay Poland sp. z o.o. KRS: 0000443278, siedziba: ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek; kontakt: [email protected]; T: +48 (0) 54 422 17 00
2. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
3. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych oraz do otrzymania od administratora kopii moich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem zachowania praw i wolności osób trzecich.
4. Mam prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania moich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Gdy dane są niekompletne mam prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.
5. Mam prawo żądania usunięcia danych gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub powezmę wiadomość o tym że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
6. Mam prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy moje dane są prawidłowe ? w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas w którym administrator nie potrzebuje danych ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem ale zamiast usunięcia danych wolę aby ograniczono przetwarzanie.
7. Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, mam prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzam że moje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.
8. Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest moja zgoda lub jest ono niezbędne do wykonania umowy której jestem stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, to mam prawo żądać aby zapis moich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego został mi przekazany w celu przesłania innemu administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
9. Jeżeli moje prawa zostaną naruszone to przysługuje mi prawo skargi do właściwego organu nadzoru którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Cele i czas przetwarzania danych ? muszą być określone w pouczeniu szczegółowym lub w treści udzielanej przeze mnie zgody.
11. Przyjmuję do wiadomości, że gdy dla przetwarzania niezbędna jest moja zgoda, mogę te zgodę w każdej chwili wycofać, składając Administratorowi stosowne oświadczenie, które mogę doręczyć także w formie korespondencji elektronicznej.

Państwa dane zostaną zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i nie będą nikomu przekazywane bez Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli proces rekrutacji nie doprowadzi do nawiązania z Państwem stosunku pracy lub do przyjęcia Państwa na staż, bądź praktyki, Państwa dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia jego zakończenia.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone