REGULAMIN KONKURSU


"Wiosenne Metamorfozy Edycja VI”


§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki konkursu „Wiosenne Metamorfozy we Wzorcowni” (zwanego dalej „Konkursem”), który przeprowadzony będzie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku – przy ul. Kilińskiego 3.

2. Organizatorem Konkursu jest VMEDIA (87-800 Włocławek) ul.Długa 10D (zwany dalej „Organizatorem”).
Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.


3. Patronem Medialnym Konkursu jest portal ddwloclawek.pl.


4. Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 05.04.2022 do 10.04.2022 r.


5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.


6. Adresem do korespondencji w zakresie wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Konkursie jest adres wskazany w §1 ustęp 2 powyżej.


7. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składającą się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Konkursowa”).


8. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz nie posiada żadnych znamion losowości.


§ 2
Określenie osób uprawnionych do brania udziału w Konkursie


1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie kobiety i mężczyźni w wieku 18 - 60 oraz młodzież w wieku 16 – 18, którzy dokonają zgłoszenia w Konkursie zgodnie z poniżej opisanym sposobem („Uczestnicy”). W przypadku osób niepełnoletnich (do 18 roku życia) zgłoszeń dokonują rodzice lub opiekuni prawni wyrażając tym samym zgodę na ich udział w Konkursie.


2. Uczestnicy przystępując do Konkursu powinni zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnicy
zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.


3. Zgłaszając swe uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy jednocześnie wyrażają zgodę na:
a) zmianę fryzury tj. stylizacja oraz strzyżenie, koloryzację jeśli stylistka uzna, że jest to konieczne do upiększania wizerunku,

b) udział w sesji zdjęciowej przed i po metamorfozie oraz w reportażu dokumentującym przebieg
metamorfozy,
c) nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie nazwiska i imienia, wizerunku (zdjęć, filmu) (licencja niewyłączna), wywiadu i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, służących informowaniu i promocji akcji Wiosenne Metamorfozy w Galerii Wzorcownia” przez Organizatora i Patrona Medialnego.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Niniejsza forma obejmuje wszelkie formy publikacji, we wszystkich mediach i na polach eksploatacji, określonych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formie obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.


§ 3
Zasady konkursu


1. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:
a) przesłanie zgłoszenia, w terminie od 5 kwietnia 2022 do 10 kwietnia 2022 na adres mailowy:
konkurs@ddwloclawek.pl
b) Udzielenie odpowiedzi na pytanie wraz z uzasadnieniem:

„Dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać metamorfozę we Wzorcowni?”

c) Załączenie zdjęcia prezentujące sylwetkę, na podstawie którego oceniony zostanie potencjał Uczestnika Konkursu do przeprowadzenia metamorfozy;

d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach
konkursowych oraz marketingowych, jak również na przekazanie danych osobowych w celach
konkursowych oraz marketingowych Organizatorowi akcji oraz Patronowi Medialnemu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

e) Złożenie oświadczenia dotyczącego własności praw autorskich do wykorzystania zdjęcia, oraz przeniesienie tych praw na rzecz Organizatora oraz zarządcy Centrum EPP Retail – Wzorcownia Włocławek Sp. z o.o. Na polach eksploatacjiwskazanych w §2 ustęp 4c powyżej. Wyrażenie jednocześnie zgody na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku do celów realizacji Konkursu oraz wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora oraz zarządcy Centrum (Włocławek Retail Sp. z o.o.) oraz Patrona Medialnego określonego w §2 ustęp 4c powyżej;

f) Wzięcia udziału w finale Konkursu na terenie Galerii Wzorcownia, który polega na przeprowadzeniu metamorfozy z udziałem specjalistów – stylistki, fryzjera, makijażysty.
Finałowe metamorfozy odbędą się we wcześniej ustalonych terminach, na terenie Centrum.

g) Warunkiem udziału w finale konkursu jest potwierdzenie tożsamości uczestnika za pomocą dokumentu tożsamości oraz zgodność danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.;

h) Do finału Konkursu zostanie wybranych 6 Uczestników, którzy zostaną poddani pełnej metamorfozie obejmującej zestawienie ubrań i dodatków do wartości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) brutto wybranych i zakupionych w sklepach Galerii Wzorcownia, a w przypadku kobiet biorących udział w metamorfozach (3 Uczestniczki) dodatkowo wykonanie makijażu okolicznościowego, oraz wystylizowanie fryzury – zgodnie z koncepcją stylistki.

i) Wzięcia udziału w sesji zdjęciowej realizowanej w dniu metamorfozy – zdjęcia przed metamorfozą, w trakcie oraz po zakończeniu metamorfozy – efekt końcowy.


2. Konkurs składa się z 2 etapów:

a) Etap 1 polega na przesłaniu zgłoszenia pod adres konkurs@ddwloclawek.pl z uzasadnieniem wyboru Uczestników do przeprowadzenia metamorfozy oraz załączenie zdjęcia prezentującego sylwetkę kandydata/kandydatki. Etap 1 Konkursu trwa od dnia 22 marca 2019 do dnia 28 marca 2019.

b) Etap 2 polega na przybyciu do Galerii Wzorcownia w dniu metamorfozy zwycięskich Uczestników (6 Uczestników) w ustalonym terminie oraz poddanie się przeprowadzeniu metamorfozy przez stylistkę realizującą zmianę wizerunku kandydatów oraz poddaniu się sesji zdjęciowej. Terminy kolejnych metamorfoz są ustalane przez Organizatora.


3. O wyborze Zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, która dokona oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych. W ramach kryteriów oceny Komisja Konkursowa będzie oceniać potencjał wizerunkowy Uczestników do przeprowadzenia metamorfozy oraz kreatywność i oryginalność udzielnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.


4. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgłosi się do Organizatora Konkursu w terminie określonym w § 3 ustęp 2b lub nie będzie posiadał dokumentu tożsamości wskazanego w §3 ustęp 1g traci prawo do uzyskania nagrody. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego Uczestnika jako Zwycięzcy Konkursu albo jego odwołania bez konieczności przekazania nagrody.


5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru sześciu zwycięskich Uczestników ze zgłoszeń nadesłanych od dnia 5 kwietnia 2022 do dnia 10 kwietnia 2022.


§4
Nagrody


1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci sześciu stylistycznych Metamorfoz, w skład których wchodzą: konsultacja i doradztwo stylistki, zakupy ze stylistką w sklepach w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku, wizyta u fryzjera oraz pełny makijaż. Ubrania i dodatki wybrane przez stylistkę podczas metamorfozy, zapewnione przez Organizatora, są również nagrodą w Konkursie.


2. Realizacja nagród tj. metamorfoz będzie odbywała się na terenie centrum handlowego Wzorcownia w terminach wskazanych przez organizatora.

 

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).


4. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani w drodze korespondencji mailowej lub telefonicznie do dnia 11 kwietnia 2022 r.


5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże się, że nie jest uprawniony do udziału w Konkursie nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie spełnia warunków Regulaminu, nie przyjmuje nagrody to traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej dalszym przekazaniu decyduje Komisja Konkursowa. Nagrody nie odebrane w dniu przeprowadzonej metamorfozy przepadają i Zwycięzca traci prawo do ich odbioru.


6. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcami, nagrody nie wydane pozostają własnością Organizatora.


§5
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

 

2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.


3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ddwloclawek.pl


4. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, (króry staje się Adminitratorem danych osobowych) w celach konkursowych oraz marketingowych. Warunkiem uczestnictwa będzie także zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną oraz wyrażenie zgody przez złożenie podpisu pod tą informacją.


5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.


6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i
pracownikami sklepów na terenie Galerii Wzorcownia pracownikami Galerii Wzorcownia lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Wzorcownia (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.


8. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


9. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.


10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.


11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 

12. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.