REKLAMA

PGK "Saniko" działa proekologicznie

12:18, 15.05.2017 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" od blisko 25 lat świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku we Włocławku oraz gminach ościennych. Spółka realizując zapisy umów przetargowych zawartych zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi takie działania jak odbiór odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, pobudowlanych i wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów biodegradowalnych.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej z włocławskim Ratuszem spółka prowadzi tez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Włocławek, do którego mieszkańcy bezpłatnie dostarczać mogą odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych. PGK Saniko prowadzi również Biuro Obsługi Klienta, w którym mieszkańcy załatwić mogą wszelkie sprawy związane z odbiorem odpadów oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat gospodarowania odpadami. Warto podkreślić, że wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów godziny pracy Biura Obsługi Klienta zostały wydłużone. W chwili obecnej  w wyznaczone dni tygodnia kasa w PGK Saniko czynna jest od godziny 7.00 do 17.00. Spółka zarządza również Regionalnym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w miejscowości Machnacz, który zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012 – 2017 pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oznacza to, że do RIPOK w Machnaczu dostarczane są odpady pochodzące z terenu powiatów włocławskiego i radziejowskiego. Przypomnijmy, że PGK Saniko świadczy również usługi w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania ulic i placów.

Oprócz działalności statutowej PGK „Saniko” podejmuje również szereg dodatkowych działań proekologicznych na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska. Spółka od lat w ramach współpracy z włocławskim Urzędem Miasta oraz z urzędami gmin sąsiednich umożliwia placówkom oświatowym oraz jednostkom samorządowym zwiedzanie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Do współpracy zapraszane są wszystkie placówki oświatowe, które bardzo chętnie korzystają z możliwości zapoznania się z funkcjonującym w zakładzie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Program wizyty jest wcześniej ustalany przez pracowników PGK Saniko z opiekunami grupy odwiedzającej i dostosowany poziomem do wieku osób zwiedzających. Wizyta zawsze odbywa się pod opieką pracowników PGK „Saniko”, którzy posiadają szeroką wiedzę w tematyce gospodarowania odpadami i zapewniają najlepszą pomoc merytoryczną w tym zakresie. Zwiedzający zakład zapoznają się ze sposobami gospodarki odpadami na terenie RZUOK i stosowaną w nim technologią. Począwszy od miejsca, w którym odpady dostarczone z miasta i regionu trafiają na linię segregacyjną, przez sito bębnowe, kabinę sortowniczą, aż do miejsca w którym magazynowane są wysegregowane surowce wtórne.


 

Na zdjęciach: Wycieczki odwiedzające RZUOK w Machnaczu poznają cykl technologiczny jakiemu poddawane są odpady, które trafią do zakładu. Począwszy od hali przyjęć, przez linię sortowniczą, aż do boksów na surowce wtórne.

Goście odwiedzający zakład mają też możliwość zapoznania się z technologią odzysku i unieszkodliwiania odpadów organicznych na oddanej do użytku w 2015 roku instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. Podczas zwiedzania instalacji uczestniczy wycieczki zapoznają się ze stosowanymi technikami odzysku odpadów biodegradowalnych takimi jak

- biostabilizacja tlenowa odpadów o frakcji 0-80 mm otrzymywanych jako frakcja podsitowa  w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów,
- biosuszenie odpadów powstających z rozbiórki pryzmy energetycznej lub docelowo  biosuszenie frakcji nadsitowej odpadów otrzymywanych w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów,
-  kompostowanie selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych
Na zdjęciu: Zwiedzający zapoznają się z instalacją do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych

Podczas wizyty w RZUOK uczestnicy otrzymują informacje na temat systemu odzysku 
i wykorzystania powstającego na kwaterach składowiska biogazu składowiskowego oraz proces wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zwiedzający obejrzeć mogą także tunele foliowe, ogrzewane wytwarzaną w RZUOK energią cieplną, w których uprawiane są rośliny ozdobne sprzedawane na rynku lokalnym.Na zdjęciu: Uczestniczki wycieczki oglądają uprawiane w tunelach foliowych pelargonie

Zapoznanie się odwiedzających zakład ze stosowaną w nim technologią pozwala mieszkańcom zrozumieć jak istotną częścią systemu gospodarki odpadami jest dualna oraz selektywna zbiórka odpadów i jak duży wpływ na odzysk surowców wtórnych i ich jakość mają sami mieszkańcy. Edukacja w zakresie segregacji odpadów ma niebagatelne znaczenie w kontekście gospodarki odpadami. Każda z gmin zobligowana jest przez Ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do osiągania założonych przez Unię Europejską poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych.         

Wymagany poziom recyklingu odpadów opakowaniowych dla gmin w kolejnych latach wyniesie:    
2017 rok – 20%, 
2018 rok – 30% 
2019 rok – 40%
2020 rok – 50%

Z powyższego zestawienia widać, że w kolejnych latach wyznaczone do osiągnięcia poziomy odzysku będą szybko rosnąć i niebagatelną rolę w systemie gospodarki odpadami odgrywać będą mieszkańcy, którzy segregując śmieci znacząco przyczyniają się do polepszenia jakości 
i powiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Stąd tak duża konieczność ekologicznego edukowania mieszkańców. Edukację najlepiej zaczynać od najmłodszych lat toteż lwią część beneficjentów prowadzonych przez PGK Saniko zajęć stanowią uczniowie włocławskich placówek. W związku z dużym zainteresowanie szkół zajęciami związanymi z segregacją odpadów przedstawiciele PGK Saniko, często odwiedzają placówki szkolne, w których prowadzą zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczniów.Na zdjęciu: Edukację ekologiczną najlepiej zaczynać bardzo wcześnie, dlatego w ostatnim czasie zajęcia organizowane są także w przedszkolach.Na zdjęciach: Uczniowie podczas zajęć praktycznych uczą się segregować odpady

Szerzenie idei selektywnego zbierania odpadów to jednak nie tylko spotkania z podopiecznymi placówek oświatowych. Spółka od lat włącza się w ogólnopolskie oraz lokalne akcje ekologiczne. Przedsiębiorstwo od lat uczestniczy w akcji „Sprzątania Świata” której celem jest propagowanie wśród młodych ludzi zachowań proekologicznych. Spółka bardzo aktywnie angażuje się w akcję Sprzatania Świata. Saniko dostarcza worki na śmieci oraz rękawice do kilkudziesięciu szkół z terenu Włocławka i regionu. Dodatkowo Spółka za darmo dostarcza kontenery do których uczestnicy akcji mogą wrzucać zebrane śmieci oraz zapewnia bezpłatny odbiór zebranych odpadów, a także ich transport i zagospodarowanie w RZUOK w Machnaczu. 


 

Na zdjęciu: Uczniowie wrzucają zebrane podczas akcji „Sprzątania Świata” śmieci do kontenera PGK Saniko” Dodatkowo przedstawiciele firmy biorą także udział w przygotowaniu okazjonalnego koncertu podsumowującego prowadzoną w mieście akcję, podczas którego promują postawy ekologiczne podczas organizowanych na swoim stoisku konkursów i zabaw ekologicznych.Na zdjęciu: Koncert podsumowujący akcję „Sprzątania Świata” corocznie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem placówek oświatowych.

Zabawy i konkursy ekologiczne z nagrodami dla uczestników koncertu prowadzone są na specjalnie przygotowanym stoisku.

 Oprócz uczestnictwa w „Sprzątaniu Świata” Spółka wielokrotnie uczestniczyła także w organizowanej na terenie miasta akcji „Drzewko za butelkę”, której celem jest promowanie wśród młodych ludzi idei selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W akcji tej uczniowie zbierają butelek typu PET. Podobnie jak w przypadku akcji sprzątania, tak i tutaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” zapewniało bezpłatny odbiór zebranych podczas akcji odpadów opakowaniowych i transport do RZUOK oraz ich zagospodarowanie.

 
 
Na zdjęciach: Pracownicy Spółki odbierają butelki typu PET zebrane podczas akcji przez Szkołę Podstawową nr. 2 

Oprócz uczestnictwa w zajęciach skierowanych typowo do uczniów i przedszkolaków oraz uczestnictwa w społecznych akcjach proekologicznych przedstawiciele Przedsiębiorstwa we współpracy z różnego rodzaju instytucjami (w tym z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej) prowadzą także prelekcje mające na celu edukacje dorosłych mieszkańców regionu. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem co bez wątpienia świadczy o potrzebie ich organizowania. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości zadawania pytań oraz pogłębiania swojej wiedzy o sposobie postępowania np. z odpadami problemowymi. Na zdjęciu: Przedstawiciele Spółki uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami oraz seminariach organizowanych przez instytucje samorządowe

Spółka bierze także udział w licznych imprezach plenerowych, podczas których pracownicy spotykają się z mieszkańcami i odpowiadają na nurtujące ich pytania z zakresu gospodarki odpadami. Podczas festynów rekreacyjnych pracownicy Spółki przygotowują konkursy ekologiczne dla dzieci, w których promują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.Na zdjęciu: Dzieci podczas jednego z konkursów organizowanych w czasie imprez plenerowych

 

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2017