Zamknij
REKLAMA

Nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznej nauki w kwalifikacyjnym kursi

Nr oferty: StPr/21/3429Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Nauczyciel zajęć praktycznych i teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie fryzjer.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.75
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 15
Data rozpoczęcia: 01.02.2022
Wynagrodzenie brutto: od 2 113,5 do 3 034,5 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), inne
  Zawód:
  • Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
   Wymagania pożądane
   Uprawnienia:
   • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Wymagania stawiane kandydatom: posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu; posiada obywatelstwo polskie; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu); nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: ZAKŁAD KARNY WŁOCŁAWEK
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 54 235-04-20
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, - świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, - dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, - dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
    nadzór nad pracownikami firmy
    StPr/21/3569
    data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    prace ogólnobudowlane, delegacja
    StPr/21/3572
    data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
    wynagrodzenie od od 4 000 PLN

    prace magazynowe w hurtowni owoców i warzyw
    StPr/21/3575
    data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    ,
    StPr/21/3377
    data rozpoczęcia pracy od 30.11.2021
    wynagrodzenie od 1 489 PLN

    remont i naprawa maszyn w warsztacie mechanicznym
    StPr/21/3563
    data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    obsługa maszyn do produkcji papieru toaletowego
    StPr/21/3564
    data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    załadunek i rozładunek towarów
    StPr/21/3565
    data rozpoczęcia pracy od 07.12.2021
    wynagrodzenie od od 3 200 PLN

    Utrzymanie czystości na obiekcie handlowym, obsługa urządzeń sprzątających, transportowanie wózków z parkingu na teren sklepu. Godziny pracy według grafiku.
    StPr/21/3545
    data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
    wynagrodzenie od od 18,3 PLN

    a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
    StPr/21/3544
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

    Zakres zadań na stanowisku: a) przeprowadzanie kontroli zamówień publicznych i gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych: w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności; b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; c) kontrola rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Miejsce wykonywania pracy: - Zespół Zamiejscowy (ul. Brzeska 6, 87-700 Włocławek) Uwaga: w tym przede wszystkim prowadzenie czynności kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w odległości do ok. 90 km od siedziby Izby lub siedziby Zespołu Zamiejscowego.
    StPr/21/5409
    data rozpoczęcia pracy od 17.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN