Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Solvay - Planista ds. Mechanicznych (specjalista/inżynier)

Data dodania: 2021-02-23 08:36:32ID: 533245

[email protected]

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba pracująca na stanowisku Planisty ds. Mechanicznych ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, terminową realizację prac mechanicznych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez stałe wprowadzanie udoskonaleń.

Zakres obowiązków:
- Planowanie i organizowanie prac mechanicznych oraz remontowych w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu (budżet, zasoby, czas, części, narzędzia i urządzenia)
- Szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, oraz skuteczne usuwanie wszelkich usterek
- Realizacja przeglądów prewencyjnych i inspekcji oraz zadań poinspekcyjnych
- Tworzenie planów pracy z uwzględnieniem zasad BHP (udział w ocenie ryzyka dla danej pracy)
- Nadzorowanie wykonywanych prac mechanicznych, zbieranie informacji po zakończonych pracach i ich dokumentowanie
- Zakup i nadzorowanie części zamiennych dla urządzeń w podległym obszarze
- Przygotowywanie niezbędnych procedur, instrukcji pracy oraz dbanie o aktualną dokumentację urządzeń w podległym obszarze
- Działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń

Oczekujemy:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne)
- minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w Dziale Utrzymaniu Ruchu,
- komunikatywna znajomość j. angielskiego (w tym terminologia techniczna)
- znajomość podstawowych aplikacji IT (MS Office)
- umiejętności efektywnej komunikacji, pracy w zespole oraz dobrej organizacja pracy
- mile widziane: uprawnienia SEP gr 1, 2, 3 "D", Znajomość systemu SAP, Auto CAD i TPM, Prawo jazdy kat. B.

Dlaczego warto do nas dołączyć:
- Solvay to firma o ugruntowanej pozycji na szczeblu międzynarodowym
- oferujemy rozwój poprzez szkolenia, dostęp do nowoczesnych technologii, wsparcie profesjonalistów oraz możliwość awansów wewnętrznych
- posiadamy wiele benefitów, jak np. system premiowy, prywatna opieka medyczna, prywatne ubezpieczenie pracownicze, Pracowniczy Program Kapitałowy, pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do posiłków oraz karty sportowej i wiele innych.

Wymagane dokumenty:
CV (w języku polskim oraz angielskim)

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko o które Państwo się ubiegają, konieczne jest zamieszczenie poniższej formuły w nadesłanym dokumencie CV lub w treści wiadomości e-mail:
"Zapoznawszy się z pouczeniem PO_10/V/2018 opublikowanym przez Administratora, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych które podałem w związku z procesem rekrutacji w celu jej prowadzenia - na czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko o które się ubiegam oraz w terminie 6 miesięcy po jego zakończeniu."

Pouczenie dotyczące procesów rekrutacji PO_10/V/2018
1. Administratorem danych jest Solvay Poland sp. z o.o. KRS: 0000443278, siedziba: ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek; kontakt: [email protected]; T: +48 (0) 54 422 17 00
2. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
3. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych oraz do otrzymania od administratora kopii moich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem zachowania praw i wolności osób trzecich.
4. Mam prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania moich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Gdy dane są niekompletne mam prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.
5. Mam prawo żądania usunięcia danych gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub powezmę wiadomość o tym że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
6. Mam prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy moje dane są prawidłowe ? w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas w którym administrator nie potrzebuje danych ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem ale zamiast usunięcia danych wolę aby ograniczono przetwarzanie.
7. Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, mam prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzam że moje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.
8. Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest moja zgoda lub jest ono niezbędne do wykonania umowy której jestem stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, to mam prawo żądać aby zapis moich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego został mi przekazany w celu przesłania innemu administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
9. Jeżeli moje prawa zostaną naruszone to przysługuje mi prawo skargi do właściwego organu nadzoru którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Cele i czas przetwarzania danych ? muszą być określone w pouczeniu szczegółowym lub w treści udzielanej przeze mnie zgody.
11. Przyjmuję do wiadomości, że gdy dla przetwarzania niezbędna jest moja zgoda, mogę te zgodę w każdej chwili wycofać, składając Administratorowi stosowne oświadczenie, które mogę doręczyć także w formie korespondencji elektronicznej.

Państwa dane zostaną zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i nie będą nikomu przekazywane bez Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli proces rekrutacji nie doprowadzi do nawiązania z Państwem stosunku pracy lub do przyjęcia Państwa na staż, bądź praktyki, Państwa dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia jego zakończenia.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA