Zamknij
REKLAMA

Jak zostać rodziną zastępczą? [WYWIAD]

00:01, 22.11.2021 | .
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. depositphotos.com

By zostać rodziną zastępczą przede wszystkim trzeba lubić dzieci, obdarzyć je miłością, opiekować się nimi i dać im prawdziwy dom. Jak nią zostać? Wyjaśnia to Agnieszka Chmielewska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Redakcja: Pani Dyrektor, kto zajmuje się rodzinami zastępczymi na terenie Włocławka?

 Agnieszka Chmielewska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku: Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Do zadań organizatora należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej poprzez umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci. Zadania są realizowane zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011r.

Red: A czym tak naprawdę jest „rodzina zastępcza”. Jakie spełnia funkcje?

Ach: Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych bezpieczne środowisko rodzinne, opiekę i wychowanie. Zaspokaja potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza ma charakter czasowy. Dziecko w rodzinie zastępczej może przebywać kilka miesięcy, kilka lat, a czasem pozostaje w niej do uzyskania pełnoletności. Wszystko zależy to od indywidualnej sytuacji każdego dziecka.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodziny zastępcze możemy podzielić na spokrewnione (dziadkowie lub rodzeństwo), niezawodowe i zawodowe. Przy czym zawodowe dzielimy jeszcze na pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (opieka doraźna przez okres do 4 miesięcy, w przypadkach określonych w ustawie przedłużona do 8 miesięcy) nad maksymalnie 3 dzieci jednocześnie i specjalistyczną (dzieci niepełnosprawne, małoletnie matki z dziećmi, dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Red: Ile jest we Włocławku rodzin zastępczych?

ACh: Na terenie naszego miasta funkcjonują 72 rodziny zastępcze spokrewnione, 32, rodziny zastępcze niezawodowe oraz 3 rodziny zastępcze zawodowe. W rodzinach łącznie przebywa 141 dzieci

Red: Jak zostać rodziną zastępczą? Kto może nią być?

ACh: Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinę zastępczą lub Rodzinny dom dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeśli dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielka nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinię psychologiczną potwierdzającą predyspozycje i motywacje kandydatów, zapewniają dzieciom odpowiednie warunki bytowe, mieszkaniowe oraz możliwość właściwego rozwoju i zaspokojenia potrzeb, ukończą szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie, które przejmą opiekę nad dzieckiem także w sytuacji kryzysowej rodziny. Osoby, które mogą choć czasowo zabezpieczyć dziecko by uniknąć stresu w momencie zabierania go ze środowiska naturalnego. Rodziną zastępczą mogą zostać zupełnie obce dla dziecka osoby, ale i dziadkowie, ciocie, wujkowie, inne osoby zaprzyjaźnione.

Red: Od czego zacząć by zostać rodziną zastępczą?

ACh: Należy skontaktować się z pracownikiem Sekcji Wspierania Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku tel. 54 423 23 52, e-mail: [email protected]

Pracownik umówi się na spotkanie w celu omówienia procedur i przepisów prawa dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej, a także pomoże w sformułowaniu wniosku do sądu o ustanowienie rodziny zastępczej.

Red: Okej, ten krok mamy już za sobą. Co dalej?

ACh: Następnie zostanie uruchomiona procedura kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych, czyli zebranie informacji i przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców zastępczych oraz badanie predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziców zastępczych - rozmowa z psychologiem.

W przypadku pozytywnej opinii psychologa kandydat zostaje skierowana/y na szkolenie.

Red: Jak wygląda takie szkolenie? 

ACh: Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych trwa 16 godzin.  Jest to szkolenie prowadzone według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Natomiast w przypadku rodzin niezawodowych i zawodowych - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, że kandydaci są zobowiązani do posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy MOPR przeprowadzają takie szkolenie bezpłatnie:

  • rodziny zastępcze niezawodowe – szkolenie trwa 65 godzin, w tym 10 godzin praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w zawodowej rodzinie zastępczej,
  • rodziny zawodowe (w tym specjalistyczne, pogotowie rodzinne i rodzinne domy dziecka) – szkolenie trwa 80 godzin.

Organizując szkolenia pracownicy MOPR starają się dostosować do potrzeb i możliwości kandydatów i spotykać się raz w tygodniu po uprzednim uzgodnieniu dogodnych terminów i godzin.

Po odbyciu szkolenia kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Red: Jak wygląda dalsza współpraca już ustanowionej rodziny zastępczej z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

ACh: Z chwilą ustanowienia rodziny zastępczej osoby pełniące tą funkcję mogą liczyć na wsparciem specjalistów, w tym pomoc psychologiczną dla dzieci i ich opiekunów, pomoc pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, porady prawne, pomoc terapeutyczną, pomoc w budowaniu więzi pomiędzy opiekunami a dziećmi, wsparcie rodzin zastępczych w codziennym funkcjonowaniu oraz pomoc finansową tzw. comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (746 zł – spokrewnione, 1131 zł -rodziny niezawodowe, zawodowe rodzinne domy dziecka) i dodatek wychowawczy dla dzieci do 18 r. ż. - 500 zł.

(mat. we współpr. z MOPR Włocławek)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%