Zamknij
REKLAMA

Jak napisać wniosek do MOPS o pomoc finansową?

00:00, 19.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Większość działań MOPS ma na celu zapewnienie mieszkańcom gminy minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego. Obejmuje to między innymi taką pomoc, jak udzielanie schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym, a także przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą więc zgłosić się do MOPS po pomoc, sporządzając w tym celu odpowiedni wniosek.

Na jaką pomoc finansową od MOPS może liczyć osoba potrzebująca?

Wypłata świadczeń pieniężnych to jedno z zadań własnych gminy. Wśród świadczeń o charakterze obowiązkowym wylicza się:

 • zasiłki stałe (finansowane z budżetu państwa),
 • zasiłki okresowe (dotowane z budżetu państwa),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowane z budżetu państwa),
 • zasiłki celowe,
 • usługi opiekuńcze,
 • sprawienie pogrzebu,
 • skierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt.

Z kolei do zadań fakultatywnych zalicza się realizację tych działań, które wynikają z potrzeb mieszkańców i które są wykonalne z punktu widzenia możliwości finansowych gminy. Na przykład:

 • wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie.

Jak uzyskać pomoc finansową z MOPS?

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do MOPS, które zdecyduje o formie i wysokości pomocy, jakiej może udzielić w danym przypadku.

Wysokość wypłacanych świadczeń uzależniona jest przede wszystkim od budżetu, jakim dysponuje organ. O przyznaniu świadczeń decyduje natomiast treść wniosku zainteresowanego, a niekiedy również wywiad środowiskowy, przeprowadzany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Aby uzyskać pomoc finansową z MOPS, należy wystąpić z wnioskiem zaadresowanym do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do pisma z prośbą o wsparcie materialne trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzają trudną sytuację majątkową, w tym na przykład:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • umowę najmu mieszkania,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o niepobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • rachunki za podstawowe media,
 • paragony za niezbędne leki, itd.

Na wsparcie finansowe ze strony MOPS mogą liczyć osoby, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 528 zł netto na osobę w rodzinie,
 • 701 zł na osobę żyjącą samotnie.

Ośrodek pomocy społecznej powinien wydać pisemną decyzję w sprawie przyznania środków lub odmowy realizacji wniosku.

Jeśli decyzja będzie negatywna, to osobie zainteresowanej przysługuje jeszcze możliwość odwołania się od niej. W przypadku, kiedy MOPS rozpatrzy wniosek pozytywnie, może zadecydować o przyznaniu wnioskodawcy zasiłku:

 • celowego,
 • okresowego,
 • stałego,
 • w zależności od sytuacji.

Warto wiedzieć również, że przyznane środki można też utracić. Są one odbierane (lub zamieniane na pomoc niematerialną) osobom, które:

 • nie współpracują z pracownikiem socjalnym,
 • odmawiają podjęcia zatrudnienia bez uzasadnienia,
 • odmawiają podjęcia leczenia odwykowego,
 • marnotrawią przyznane świadczenia, niszcząc je celowo lub korzystając z nich nieracjonalnie.
(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%