Zamknij
REKLAMA

Łączenie urlopu wychowawczego z pracą - czy wydłuża jego wymiar?

12:36, 04.01.2019 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Pracownica, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego, wystąpiła do pracodawcy o możliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (obniżenie do 7/8 etatu). Czy fakt łączenia urlopu wychowawczego z pracą będzie miał wpływ na wymiar tego urlopu, tj. czy ulegnie on wydłużeniu?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Nie ulega on wydłużeniu w przypadku skorzystania przez pracownika z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w miejsce urlopu.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Urlop wychowawczy – do 36 miesięcy

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, chyba że z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Wtedy przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy również w wymiarze do 36 miesięcy, który może być udzielony na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlop w powyższych wymiarach przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z 36-miesięcznego wymiaru i prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Oznacza to, że jeden rodzic może maksymalnie skorzystać z urlopu w wymiarze do 35 miesięcy.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

  1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
  2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Również? w sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod opieka? jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą? jednocześnie korzystać? oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać? 36 miesięcy. Urlop wychowawczy może być? wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

W miejsce urlopu wychowawczego można obniżyć etat

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Urlop wychowawczy nie ulega wydłużeniu w tym przypadku. Zgodnie z przepisami Kodeku pracy, wydłużeniu ulega jedynie urlop rodzicielski w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy.

Warto również podkreślić pewien wpływ urlopu rodzicielskiego, a raczej sposób jego wykorzystania, na urlop wychowawczy. Mianowicie, 32-tygodniowy urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlopu udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Jednak urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Wtedy liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

 

Podstawa prawna:

  • art. 1821c § 1-3, art. 186, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

 

Izabela Nowacka
Ekonomista, ekspert portalu PortalKadrowy.pl

(artykuł sponsorowany)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone