REKLAMA

Rewitalizacja w Gminie Choceń

00:01, 10.10.2017 | Reklama
REKLAMA
Skomentuj

Gmina Choceń zakończyła prace nad Programem rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 20172023. Dokument wyznacza konkretne cele i kierunki działań. Ich osiągniecie będzie możliwe przy współpracy wszystkich adresatów procesu.  

Czym jest rewitalizacja i dlaczego jest taka ważna w rozwoju gminy? 

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej mówi się, pisze o rewitalizacji i procesach z tym związanych. Wcześniej dotyczyła ona głównie dużych miast. Obecnie słowo to pojawia się w zestawieniu z nazwami mniejszych miejscowości. Należy pamiętać, że Gmina Choceń realizowała projekty ze słowem rewitalizacja, które dotyczyły np. „rewitalizacji” zespołów parkowych w Choceniu i Śmiłowicach Był to typowy projekt infra-strukturalny. Dziś to słowo znaczy zupełnie coś innego, a swoim zasięgiem tematycznym skupia wiele sfer między innymi sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, środowiskową i przestrzenno-funkcjonalną. Samo słowo pochodzi z łaciny oznacza dosłownie przywrócenie do życia lub ożywienie. 

Rewitalizacja wywodzi się z USA. Koncepcja procesu rewitalizacji łączyła współpracę administracji lokalnej z przedsiębiorcami w celu ożywienia konkretnych terenów, które miały spowodować rozwój sektora prywatnego i publicznego. Z czasem koncepcja rewitalizacji ewaluowała. I zgodnie z ustawową definicją „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, pro-wadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji …”. Należy przez to rozumieć, że rewitalizacja jest procesem obejmującym działania gospodarcze, przestrzenne, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności. W związku z po-wyższym Gmina Choceń przystąpiła do opracowywania programu rewitalizacji. W wyniku prac nad dokumentem bardzo istotnym elementem było włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne. Dzięki temu udało wyznaczyć się obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. Skrupulatne prace pozwoliły na określenie celu i kierunków działań. I tym samym celem procesu rewitalizacji w Gminie Choceń jest rewitalizacja sołectw Borzymie, Choceń i Szczutkowo. Będzie on realizowany poprzez działania podejmowane w ramach trzech kierunków:

1) przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej i gospodarczej,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania na rzecz osób starszych, młodzieży  oraz grup zagrożonych wykluczeniem,

3) walka z bezrobociem poprzez zapewnienie działań na rzecz poprawy kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

W wyniku realizacji powyższego celu i kierunków działań obszar rewitalizacji Gminy Choceń zamieszkiwać będą mieszkańcy aktywni społecznie i zawodowo żyjący w bezpiecznej rodzinie. Zintegrowane społeczeństwo będzie korzystało ze zmodernizowanej oraz dostosowanej do potrzeb infrastruktury gospodarczej i edukacyjno kulturalnej.

Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Choceń tj. sołectw Borzymie, Choceń i Szczutkowo zapraszamy do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji. 

(Reklama)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddwloclawek.pl | Prawa zastrzeżone | 2017