Zamknij
REKLAMA

Odwiedź odnowiony ?Ogród na Pompce?. Sprawdź, jak się zmienił!

00.00, 25.09.2018 artykuł sponsorowany

„Ogród na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku zyskał zupełnie nowe oblicze. Dzięki unijnemu dofinansowaniu został odnowiony i zrewaloryzowany. Teraz, pełen nowych roślin i małej infrastruktury, zachęca mieszkańców do spędzania w nim wolnego czasu.

Prace w "Ogrodzie na Pompce" zostały zrealizowane dzięki pozyskaniu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Region Przyjazny Środowisku, Działanie 4.5: Ochrona przyrody. Koszt całkowity zadania to ok. 3 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło ok. 2,5 mln zł.

Celem projektu pn. „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” było wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej, co przyczyniło się do ochrony właściwego stanu ekosystemów. Utworzono spójny przestrzennie i funkcjonalnie obszar terenów zieleni miejskiej, uwzględniający lokalne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W ramach projektu dokonano nowych nasadzeń. W ogrodzie pojawiły się gatunki i odmiany dotąd niewystępujące w tej części parku, w tym m. in.: cyprysik nutkajski, daglejza zielona, klon jesionolistny, jarząb pospolity, wierzba purpurowa, dereń biały. Istniejące trawniki poddano natomiast rekultywacji. Ukształtowanie szaty roślinnej pozytywnie wpłynęło na warunki siedliskowe ptaków, drobnej fauny i owadów, służąc jednocześnie absorpcji zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich ciągów komunikacyjnych.

Wzdłuż przebudowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych rozlokowane zostały tablice dydaktyczne m.in. z zakresu przyrody Włocławka, ptaków i drzew, tabliczki z oznaczeniem roślin, rzeźba edukacyjna w formie globusa oraz wiata wypoczynkowo-edukacyjna. Dzięki powstałej infrastrukturze utworzono ogród dydaktyczny promujący wiedzę z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Za pomocą smartfona można skorzystać z ciekawej aplikacji, która służy za przewodnik po tej części parku i znajdujących się w niej tablicach informacyjnych oraz roślinności.

W ramach projektu przeprowadzono również działania informacyjno-edukacyjne w postaci zajęć terenowych dla mieszkańców Włocławka pod hasłem: „Jestem przyjacielem przyrody”. Spotkania były skierowane do różnych grup wiekowych i dostosowane do wieku odbiorców. Ich celem było podnoszenie świadomości w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz znaczenia terenów zielonych w kształtowaniu ładu przestrzennego. Opracowano również folder promujący ochronę dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności,

Ogród, dzięki kameralnemu położeniu i dokonanym zmianom, stanowi wyjątkowe miejsce odpoczynku i spacerów.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%